27.2 C
Bratislava
utorok, 25 júna, 2024
46 300 1 430 18 600

Životné prostredie chráni aj recyklácia skla

Recyklácia skla síce nie je takou populárnou témou ako prechod na elektromobililtu, ale aj ona je kľúčovým faktorom pre ochranu životného prostredia. Slovensko má kapacitu recykllovať desiatky tisíc ton obalového skla ročne, no má to háčik.

Napriek tomu, že Slovensko má potenciál recyklovať až 150 tisíc ton použitého obalového skla, stále chýba dostatok recyklovateľného materiálu. Triedením skla sa pritom šetria neobnoviteľné prírodné zdroje a prispieva sa tým k lepšiemu životnému prostrediu.

Výhody recyklácie skla

Recyklácia skla prináša množstvo výhod. Používanie zaváraninových a nápojových fliaš opakovane šetrí zdroje a znižuje množstvo odpadu. Sklenené fľaše môžeme používať, kým sa nerozbijú, a v mnohých prípadoch je možné ich znovu naplniť až 20-50 krát. Ak sklenenú fľašu nie je možné opätovne použiť, je dôležité ju vytriediť, pretože sklo je recyklovateľný materiál, ktorý nepatrí do komunálneho odpadu.

Recyklovanie sklenenej fľaše
Foto: Botticelli

Proces separácie a recyklácie

Pred samotnou recykláciou sa musí sklo vytriediť z komunálneho odpadu. Čím viac recyklovateľných zložiek sa vytriedi, tým menej odpadu skončí na skládkach alebo v spaľovniach. Ako vysvetľuje Beáta Baranová z Katedry ekológie FHPV Prešovskej univerzity: „Občania nerecyklujú, ale separujú/triedia odpad, aby ten mohol byť ďalej recyklovaný.“

Vyseparované sklo putuje na recykláciu, kde sa využíva ako druhotná surovina. Tento proces šetrí primárne suroviny, ako napríklad sklársky piesok, ktorý je vyčerpateľným zdrojom. Výroba nového skleneného obalu z recyklovaného skla vyžaduje menej energie a znižuje emisie CO2.

Dopad na životné prostredie a zdravie

Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou mierou skládkovania. Podľa štatistík Ministerstva životného prostredia máme na Slovensku 61 skládok, ktoré vypúšťajú toxíny do vody a pôdy, čo má negatívny dopad na zdravie občanov. Skládka Vrakuňa napríklad znečisťuje Žitný ostrov, čo predstavuje veľké potenciálne riziko pre obyvateľov.

Recyklované fľaše
Foto: Botticelli

Vetropack Nemšová, jediný recyklátor obalového skla na Slovensku, má kapacitu recyklovať až 150 tisíc ton použitého skla ročne, ale jeho nedostatok je limitujúcim faktorom. Generálny riaditeľ Boris Sluka vysvetľuje, že recyklácia sklenených fliaš výrazne prispieva k ochrane životného prostredia: „Za každých 10 % črepov, ktoré pridáme do vsádzky, šetríme približne 3 percentá energie a 7 percent oxidu uhličitého.“

Výzva pre Slovákov

Slovensko dosahuje mieru skládkovania komunálnych odpadov až 39,35 %, čo je výrazne nad priemerom EÚ, ktorý je 23,1 %. Pre zníženie tejto miery je potrebné, aby Slováci viac separovali sklo a iné odpady. Ako uzatvára Boris Sluka: „Na Slovensku máme krásnu prírodu a pre jej zachovanie aj pre ďalšie generácie je potrebná recyklácia.“

Recyklácia skla je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako môžeme prispieť k ochrane životného prostredia a znížiť množstvo odpadu na skládkach. Logistický sektor zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečení efektívneho zberu, prepravy a spracovania recyklovateľného skla.

Logistické aspekty recyklácie skla

Logistika recyklácie skla zahŕňa niekoľko kľúčových krokov, ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú recykláciu:

  1. Zber a triedenie skla: Efektívny systém zberu a triedenia je základom recyklácie. V mestách a obciach by mali byť dostupné zelené kontajnery špeciálne určené na sklo. Dôležité je aj vzdelávanie verejnosti o správnom triedení odpadu.
  2. Preprava: Zozbierané sklo je potrebné prepraviť do recyklačných zariadení. Táto fáza vyžaduje efektívne plánovanie trasy a optimalizáciu nákladov na prepravu. Moderné logistické systémy umožňujú sledovať a optimalizovať tieto procesy.
  3. Spracovanie: V recyklačných zariadeniach sa sklo čistí, drví a triedi podľa farby a kvality. Vetropack Nemšová, ako jediný recyklátor obalového skla na Slovensku, má moderné zariadenia na spracovanie skla, ktoré zaručujú vysokú kvalitu výsledného materiálu.
  4. Výroba nových produktov: Recyklované sklo sa používa na výrobu nových sklenených obalov, ktoré sú opäť pripravené na použitie. Tento cyklus opakovaného používania a recyklácie je kľúčový pre udržateľnosť.

Treba zvýšiť povedomie

Recyklácia skla je kritickým prvkom ochrany životného prostredia a znižovania množstva odpadu na skládkach. Slovensko má potenciál výrazne zvýšiť mieru recyklácie skla, čo by prispelo k zníženiu ekologického zaťaženia a ochrane prírodných zdrojov.

Logistický sektor zohráva v tomto procese kľúčovú úlohu, a preto je dôležité pokračovať v investíciách do modernizácie a optimalizácie logistických reťazcov spojených s recykláciou skla. Vytvorením efektívneho systému zberu a spracovania skla môžeme dosiahnuť významné environmentálne prínosy a prispieť k udržateľnej budúcnosti pre ďalšie generácie.

Aktuálne
Prečítajte si aj