19.7 C
Bratislava
nedeľa, 21 júla, 2024
46 300 1 430 18 600

Valaliky Industrial Park rokuje o zázemí pre budúcich investorov

Príprava industriálneho parku, akým je priemyselný park vo Valalikoch pri Košiciach, si vyžaduje vytvorenie komplexnej infraštruktúry, ktorá bude zodpovedať požiadavkám budúcich investorov v parku, ale predovšetkým obyvateľov regiónu. Valaliky Industrial Park v spolupráci so štátnou správou, samosprávou a Volvo Cars preto hľadajú najvhodnejšie riešenia otázok ohľadom nájomného bývania, školstva či pôdy.

Budovanie  strategického parku regionálneho významu odštartovala vláda SR v decembri 2021, kedy vydala rozhodnutie a osvedčenie o významnej investícií a zaviazala Ministerstvo hospodárstva (MH) celú investíciu pripraviť. Na základe tejto požiadavky založilo MH spoločnosť Valaliky Industrial park, ktorá je priamym vykonávateľom týchto rozhodnutí a realizátorom záväzkov z investičnej zmluvy s prvým investorom v industriálnom parku – spoločnosťou Volvo Cars.

Zázemie pre rozvoj celého regiónu

Investície majú riešiť aj súčasné dopravné problémy regiónu či výrazne zvýšiť potrebné kapacity vodovodných a kanalizačných pripojení. Týmito krokmi sa umožní ďalší rozvoj celého regiónu, mesta Košice a k strategickému parku priľahlých obcí. Tieto potreby sa postupne identifikujú a zaraďujú sa do projektu podľa ich priorít.

Tajomník Ministerstva školstva Slavomír Partila (FOTO: Valaliky Industrial Park)

Nakoľko ide o náročný zámer, ktorého súčasťou sú investície z verejných financii, do celého procesu sú zapojené aj všetky relevantné subjekty štátnej správy, samosprávy a príslušné dotknuté orgány. Paralelne prebiehajú rokovania s viacerými ministerstvami, vrátane Ministerstva dopravy, Ministerstva vnútra, či Ministerstva financií.

Už v januári prebehli intenzívne rokovania na úrovni štátnych tajomníkov, zástupcov investora, samospráv a Valaliky Industrial Parku. Témou bolo riešenie otázky potreby dostupného nájomného bývania v meste a celom regióne. Diskutovalo sa o konrétnych krokoch k spusteniu urýchlenej výstavbu nových nájomných bytov a rezidenčného bývania.

Štátny tajomník Úradu podpredsedu vlády Ing. Peter Sekáč (FOTO: Valaliky Industrial Park)

V uplynulých týždňoch zorganizovala spoločnosť Valaliky Industrial Park tiež rokovanie so zástupcami  investora Volvo Cars. Diskutovalo sa na tému potreby prípravy na budúce zamestnanie, rozvoja školstva a vzdelávania. Tejto diskusie sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva školstva, Slavomír Partil, Združenie súkromných škôl, Regionálne školské úrady a zástupcovia samospráv.

Pokračujú prípravy na výstavbu

Pokračujú aj terénne práce. Vzhľadom na prebiehajúcu skrývku ornice je potrebné vypracovávať projekty skrývky s dôrazom na jej následné využitie na poľnohospodárske účely. Valaliky Industrial park si podľa svojich slov plne uvedomuje potrebu zmysluplného nakladania s touto pôdou a preto ju chce využiť na realizáciu viacerých opatrení v oblasti trvalej udržateľnosti a eliminovania zmeny klimatických podmienok.

Volvo Cars prezentovalo svoj plán na výstavbu nového, najmodernejšieho a klimaticky neutrálneho závodu, ktorý bude vyrábať iba elektrické vozidlá. Tento záväzok sa pritom nebude týkať len procesu výstavby závodu, ale aj výroby a dodávok energie na jeho prevádzku. K eko riešeniam patria okrem iného aj vodozádržné a iné ekologické riešenia a opatrenia v okolí závodu. V pláne je realizovať vodozádržné a protierózne opatrenia, či nové krajinotvorné prvky, v súlade s už existujúcim Programom obnovy krajiny

Pracovné tímy Volvo Cars a Valaliky Industrial Park spoločne pracujú na príprave územia aby zabezpečili, že sa výstavba bude môcť začať včas. Prvé vozidlá majú z výrobných liniek nového závodu zísť v roku 2027.

Aktuálne
Prečítajte si aj